Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Αδειοδοτήθηκε το Πεδίο Προσγείωσης Μυρίνης Καρδίτσας


Η αδειοδότηση του Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης είναι πλέον γεγονός, βάζει δε την Καρδίτσα στον "χάρτη" των αερομεταφορών, την καθιστώντας τη ένα ακόμη "κέντρο ανάπτυξης του αεραθλητισμού" στη Θεσσαλία και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων στο μέλλον.

Χωρίς αεροδρόμιο παραμένει πλέον μόνο ο νομός Τρικάλων και για αυτό πρέπει επιτέλους να αναζητηθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα Διοίκησής του.

Διαβάζουμε στην Υπουργική Απόφαση με Αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2666/697 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 326 Β'/13-2-2017, με θέμα "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας" :
1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης−Λειτουργίας Αεροδρομίου Κατηγορίας Β ελαφρών αεροσκαφών κατά την έννοια των άρθρων 5 και 12 του Π.Δ. 158/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πεδίο προσγείωσης που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας με φορέα λειτουργίας το Δήμο Καρδίτσας.
2. Η ισχύς της χορηγούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι αόριστος.
3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου προσγείωσης:
3−1. Σημείο Αναφοράς Αεροδρομίου (Aerodrome Reference Point), στο μέσον του διαδρόμου με συντεταγμένες 39ο24'26.60''Β και 21ο59'41.10''Α.
3−2. Προσανατολισμός διαδρόμου 09/27.
3−3. Επιφάνεια διαδρόμου ασφάλτινη.
3−4. Υψόμετρο διαδρόμου 96 μέτρα από Μ.Σ.Θ.
3−5. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
3−6. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 680 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα.
3−7. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 740Χ60 μέτρα.
3−8. Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο κατώφλια του διαδρόμου.
3−9. Τα κατώφλια Δ/Δ 09 και Δ/Δ 27 ταυτίζονται με τα ανωτέρω ορισθέντα άκρα.
3−10. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:
                   TORA      TODA      ASDA        LDA
RWY 09     680m      680m      680m      680m
RWY 27     680m      680m      680m      680m
3−11. Ο διάδρομος έχει διαγράμμιση λευκού χρώματοςσύμφωνα με τα κριτήρια του ICAO Annex 14 και περιλαμβάνει διαγράμμιση άξονα και κατωφλίων.
3−12. Υπάρχει ένα (1) ανεμούριο στο μέσο του διαδρόμου.
4. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, που είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων
αεροσκαφών Κατηγορίας Πυρασφάλειας 1.
5. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του αεροδρομίου αντιστοιχεί σε κατηγορία πυρασφάλειας 1.
6. Η χρησιμοποίηση του αεροδρομίου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
6.1 Το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών γενικής αεροπορίας του φορέα λειτουργίας και των προσώπων, που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του χωρίς αμοιβή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας για την ασφαλή λει−
τουργία του.
6.2 Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και Κα−
νονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης−απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
6.3 Ειδικότερα για το εν λόγω αεροδρόμιο υφίστανται οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουργίας :
6.3.1 Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, όπως περιγράφονται στο AIP GREECE,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου πτήσης από τα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο AIP GREECE.
6.3.2 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6.3.3 Πριν από κάθε πτήση θα εξασφαλίζεται τηλεφωνική έγκριση ενεργοποίησης του Πεδίου από τις υπηρεσίες ΕΕΚ του Αεροδρομίου Λάρισας.
6.3.4 Οι δραστηριότητες του αεροδρομίου δεν θα επηρεάζουν το επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας και δύναται να αναστέλλονται,
οποτεδήποτε οι ανάγκες το επιβάλλουν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΕΚ του Αεροδρομίου Λάρισας.
6.3.5 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας.
6.3.6 Ο φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την συνεχή επιτήρηση – έλεγχο προς αποφυγή χρησιμοποίησης του εν λόγω αεροδρομίου για απογειώσεις – προσγειώσεις ανεξέλεγκτων πτήσεων.
7. Παράβαση των όρων και περιορισμών των, από τις οικείες διατάξεις, καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αεροδρομίου, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου ή τον χειριστή του α/φους κατά περίπτωση.
8. Ειδικά μνημονεύεται ότι πτήσεις από και προς το εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετημένου σημείου εισόδου−εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτουμένων ελέγχων.
9. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών,
θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροδρομίου ή ακόμη και την άρση λειτουργίας του.
10. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του αεροδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.
11. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του αεροδρομίου βαρύνουν τον κάτοχο της Άδειας.
12. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του αεροδρομίου, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.
13. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, μονομερώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.
14. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Συγκρότηση 1ης Σειράς Χειριστών ΥΠΑΜ Τριών Αξόνων (3axis)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συγκρότηση 1ης Σειράς Χειριστών Υπερελαφρών Αεροσκαφών Τριών Αξόνων

Στα πλαίσια συγκρότησης της "1ης ΣΕΙΡΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΜ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ" της Αερολέσχης, καλούνται όσοι/ες από το ν. Τρικάλων & Καρδίτσας έχουν υποβάλει εγγράφως Δήλωση Επιθυμίας αλλά και όσοι/ες επιθυμούν να Δηλώσουν εκ των υστέρων, να επικοινωνήσουν άμεσα για παροχή διευκρινίσεων - οδηγιών με :
            -           τον Πρόεδρο της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ κ. Ηλία Ντούβλη στα τηλέφωνα 210-5324187 & 6983 503531 ή
            -           το Γενικό Γραμματέα της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ κ. Πέτρο Τεντολούρη στo τηλέφωνα 6973 330774.
Έναρξη εκπαίδευσης εδάφους & αέρος : εντός μηνός Μαρτίου 2014 σε συνεργασία με τη "Σχολή ΥΠΑΜ Λάρισας" (Aρ.Αδείας ΥΠΑ: GR-UL-001, αεροσκάφος εκπαίδευσης: Savannah MXP-740 3axis εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο (ballistic parachute).
Τόπος Θεωρητικής Εκπαίδευσης : Αεροπορική Βάση Λάρισας.
Τόπος Πτητικής ΕκπαίδευσηςΑεροπορική Βάση ΛάρισαςΠεδίο Προσγείωσης Τερψιθέας (A.I.P. GREECE : LARISSA/TERPSITHEA Loc: 393942N-0222030E).
Εκπαιδευτικό Προσωπικό αέρος & εδάφους : προερχόμενο από την Πολεμική Αεροπορία και την Αεροπορία Στρατού - κάτοχοι του προβλεπόμενου Πτυχίου Εκπαιδευτή Αέρος της ΥΠΑ με πολλές ώρες πτητικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας.
Κατά την εγγραφή, ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ παραλαμβάνει :
            -           Βιβλιογραφία πλήρη
            -           Flight computer
            -           Log Book


Με αεροπορικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος
Ηλίας Ντούβλης
Αξκός ε.α. ΠΑ

Ο Γεν.Γραμματέας
Πέτρος Τεντολούρης

Νέες απαγορεύσεις δραστηριοτήτων στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων

αναδημοσίευση από ΤΡΙΚΚΗpress


Σε επικαιροποίηση των υφισταμένων ρυθμίσεων με νέα ρυθμιστικά και απαγορευτικά μέτρα, αναφορικά με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων, πρόκειται να προχωρήσουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οπως σημειώνει η εφημερίδα «Τα Μετέωρα», ο λόγος, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στον Δήμο Καλαμπάκας η 19η ΕΒΑ, είναι ότι δραστηριότητες και δράσεις που ασκούνται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων αυξάνονται συνεχώς και πολλές από αυτές είναι άτοπες και όχι συμβατές με τη διττή σημασίαν του χώρου.
Για τις προτάσεις έχει ενημερωθεί ο Δήμος Καλαμπάκας, ο οποίος με τη σειρά του έχει ζητήσει τη γραπτή άποψη των φορέων (Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας, Τ.Κ. Καστρακίου, Κυνηγετικό Σύλλογο, Ένωση Ξενοδόχων, Εμπορικό Σύλλογο, ΜΟΛΕΚ, ΑΛΑΜ, ΕΒΕ, ΣΤΕΜ, ΤΑΞΙ, ΟΛΚ, ΟΣΚ, Σωματείο Ενοικιαζόμενων Δωματίων, ΜΑΣΚ, ΕΜΟΚ, Ποδηλατικό Σύλλογο, Σύλλογο Φίλων Παραδοσιακής Μουσικής, ΑΣ Μετέωρα, «Βράχος» Καστρακίου, Κτηνοτρόφων). Η προθεσμία που δόθηκε είναι 10 ημέρες και το θέμα θα συζητηθεί στο Δ.Σ. Καλαμπάκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη γίνει μια σύσκεψη παρουσία εκπροσώπων των παραπάνω φορέων.

Οι νέες απαγορεύσεις
Πέραν των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα, προτείνονται να απαγορεύονται και τα κάτωθι:

1. Κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση για επαγγελματική, εμπορική και διαφημιστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφήσεων – βιντεοσκοπήσεων γάμου.

2. Αναρρίχηση επί των βράχων – σχοινοβασία. Ως επιτρεπόμενα πεδία δραστηριότητας προτείνονται:
- Το σύμπλεγμα των βραχωδών σχηματισμών που εκτείνονται ΒΔ. του βράχου της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου, που είναι γνωστό σους αναρριχητές με τις εξής επωνυμίες: Πέτρα που κρένει, Δισκοπότηρο, Καλυμμαύχι, Δίδυμοι Πύργοι, Πέτρα του Βοσκού, Αμπελοφύλακας, Καμπάνα, Πύργος Καστρακίου, Τοίχος του Γύπα, Μπουλάτα, Τοίχος Των Αυλών..
- Το σύμπλεγμα 6 ανώνυμων βράχων που κείνται του βράχου της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου και προς τα δεξιά του αγροτικού δρόμου, που οδηγεί στην Ι.Μ. Υπαπαντής.
- Το σύμπλεγμα των βραχωδών σχηματισμών που κείνται έναντι της Ι.Μ. Ρουσάνου και ανατολικά του βράχου του Στύλου ή του Αγίου Πνεύματος, στον οποίο βρίσκεται και το σπηλαιώδες ασκητήριον «Φυλακές των Μοναχών», με τις επωνυμίες «Κουμαριές», «Παλαιοκρανιές», «Τείχος Α και Β» και «Σορλωτή». (Μόνο στη ΝΔ. τους πρόσοψη, δηλ. προς τον οικισμό του Καστρακίου – θα απαγορεύεται στο ΒΔ. μέρος τους, διότι έχει οπτική επαφή με τις ενεργές μονές). Η αναρρίχηση θα επιτρέπεται μόνο με την παραδοσιακή μέθοδο αναρρίχησης και με τη χρήση παραδοσιακών υλικών.

Προτείνεται επίσης να απαγορεύεται και η σχοινοβασία (highline), σαν καταστροφική για τους βράχους δραστηριότητα.

3. Διάφορα αεραθλήματα: Ελεύθερη πτώση ανθρώπων με ή χωρίς αλεξίπτωτο (base jumping) από βράχους, πτήση με στολή που διαθέτει φτερούγες (wingsuit), χειρισμός και πτήση κάθε κατηγορίας αερομοντέλων.

4. Άλλες δραστηριότητες όπως:
α) Η εκτέλεση αγώνων με μοτοσικλέτες απλές ή ανωμάλων διαδρομών (enduro) και αυτοκινήτων κάθε τύπυο στο οδικό δίκτυο των Μετεώρων
β) Η θήρα στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων
γ) Η διαμονή στην ύπαιθρο εντός των ασκητηρίων, των προσευχαδίων και των λοιπών σπηλαίων και βράχων.
δ) Η εγκατάσταση οργανωμένης κατασκήνωσης και μεμονωνμένων σκηνών, ή η στάση – στάθμευση με σκοπό τη διανυκτέρευση τροχόσπιτων και τροχοβιλών.

Για την ποδηλασία: Προτείνεται να είναι επιτρεπτή μόνον η διέλευση των ποδηλάτων στο οδικό δίκτυο των Μετεώρων κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για περιπατικές διαδρομές επί των μονοπατιών και μόνον, που υφίστανται εντός του Αρχαιολογικού χώρου.