ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 382/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και έλαβε ΑΦΜ: 997436250 από τη ΔΟΥ Τρικάλων
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ - ΕΔΡΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
1.         Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο Σωματείο με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ» ο οποίος αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής «PILIS AEROCLUB».
2.         Το Σωματείο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικό - αεραθλητικό.
3.         ΕΔΡΑ του Σωματείου είναι ο Δήμος Πύλης Τρικάλων.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι :
-           Να καταστήσει γνωστή με κάθε πρόσφορο μέσο την σπουδαιότητα της αεροπορίας και του αεραθλητισμού, με σκοπό τη δημιουργία αεροπορικής συνείδησης και την ανάπτυξη και διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, ιδίως προς την νεολαία.
-           Να κατευθύνει συστηματικά τα νέα και άπειρα μέλη της στην ασφαλή πτήση οιουδήποτε αεραθλητικού μέσου, τόσο από θεωρητική πλευρά όσο και από την πλευρά της εφαρμογής, ώστε να αναπτύξει τις δυνατότητες των αθλητών της, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
-           Να συμβάλλει δια των μελών της από κοινού μετά της πολιτείας στην προστασία του εθνικού πλούτου, της ανθρώπινης ζωής, της εθνικής κληρονομιάς κ.λ.π.
-           Να κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων προϊσταμένων αρχών να την υποστηρίξουν για την επίτευξη των σκοπών της, με την παροχή ηθικής ή και υλικής βοήθειας.
-           Να αναπτύξει την επικοινωνία και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.
-           Να συνάψει και να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τα άλλα Ελληνικά Αεραθλητικά Σωματεία καθώς και άλλους παιδαγωγικούς, μορφωτικούς, και πνευματικούς συλλόγους.
-           Να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική και μορφωτική ζωή της χώρας.
-           Να υποστηρίζει τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο.
-           Η ενασχόληση με τα αεραθλήματα γενικώς και ιδίως το αεράθλημα αλεξιπτώτου πλαγιάς, με την κατασκευή ιπταμένων μοντέλων, πτητικών συσκευών και πυραύλων, με την κατασκευή και πτήση με αιωρόπτερο, με ή χωρίς προωθητική μηχανή, κατασκευή και πτήση με ανεμόπτερο, με ή χωρίς προωθητική μηχανή, κατασκευή και πτήση αερόστατου, αεροπλάνου και πτώση αλεξιπτώτου.
-           Η διατήρηση της πτητικής ικανότητας των χειριστών και αεραθλητών κάθε κατηγορίας.
-           Να καταστήσει γνωστά στα μέλη της την σπουδαιότητα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού και ιδίως των αθλημάτων που υπάγονται στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως καλαθόσφαιρα, πετοσφαίριση, αντισφαίριση κλπ., κατασκευάζοντας όπου είναι δυνατόν εντός των αεραθλητικών κέντρων αντιστοίχων εγκαταστάσεων και δημιουργώντας αντίστοιχα τμήματα τα οποία είναι δυνατό να ενταχθούν στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν τα αθλήματα αυτά.
Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέσα για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου ενδεικτικά είναι και τα παρακάτω :
1)         Η οργάνωση αγώνων, εκθέσεων, εορτών και επιδείξεων αεραθλημάτων.
2)         Η οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων και σχετικών ομιλιών στα εντευκτήρια ή σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ομάδες προσκόπων, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους.
3)         Η ίδρυση κέντρου βασικής και προχωρημένης εκπαίδευσης στην πτήση με αερόστατο, αεροπλάνο, αιωρόπτερο, ανεμόπτερο, ελικόπτερο, αλεξίπτωτο, καθώς και μοντελοδρόμιο για πτήσεις μοντέλων.
4)         Η οργάνωση ομάδων αεραθλητισμού για κάθε παραπάνω αναφερόμενο αεράθλημα, για συμμετοχή εντός και εκτός Ελλάδος σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες.
5)         Η από επιστημονικής πλευράς έρευνα με συζητήσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ., για θέματα που θα προκύψουν από τη δράση κάθε αεραθλήματος και η αποστολή των παρατηρήσεων αυτών στην F.A.I μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, της ΕΛ.Α.Ο.
6)         Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων ή άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών) και η δημοσίευση τεχνικών θεμάτων και άρθρων που απορρέουν από τα άρθρα "ΣΚΟΠΟΣ" και "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ" του παρόντος.
7)         Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
8)         Η ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίων και αεραθλητικών κέντρων για χρήση των μελών του Σωματείου.
9)         Η με κάθε νόμιμο τρόπο δημιουργία και αύξηση της περιουσίας του Σωματείου.
        10)          Ιδιόκτητα του Σωματείου, ενοικιαζόμενα από αυτό ή κατ' άλλον τρόπο παραχωρούμενα σε αυτό αεροσκάφη, ελικόπτερα, και άλλα πτητικά και πτωτικά μέσα και μοντέλα.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Σωματείο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες :
1)         Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του.
2)         Συνεργάζεται με τα Ελληνικά αεραθλητικά Σωματεία, με την άδεια δε της ΕΛ.Α.Ο. μπορεί να συνεργάζεται και με τα ξένα συναφή Σωματεία.
3)         Συγκεντρώνει σχετικές τεχνικές ή άλλες πληροφορίες από τις αεραθλητικές δραστηριότητες στην χώρα ή στο εξωτερικό και τις διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο.
4)         Εκπονεί κανονισμούς αγώνων για εσωτερική χρήση και οργανώνει μόνο εσωτερικούς αγώνες.
5)         Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. δύναται να εκπονεί κανονισμούς για Πανελλήνια χρήση και οργανώνει αγώνες Διαμερισμάτων και Πανελληνίους αγώνες.
6)         Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. οργανώνει διεθνείς αγώνες.
7)         Καταγράφει επιτυχείς επιδόσεις των μελών του και απονέμει σχετικά διακριτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΑΓΩΓΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο
ΥΠΑΓΩΓΗ
Το παρών Σωματείο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και της ΕΛ.Α.Ο. (Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας) καθώς και από τα εκάστοτε κατά τους Ελληνικούς Νόμους καθιδρυόμενα εποπτικά Όργανα.
Άρθρο 5ο
Το παρόν Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τους Διεθνείς Κανονισμούς και Αεραθλητικούς κανόνες, όπως αυτοί καθορίζονται υπό της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (Δ.Α.Ο) (F.A.I.). Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους υπό της ΕΛ.Α.Ο. εκπονούμενους Κανονισμούς και Εγκυκλίους καθώς και οδηγίες και συστάσεις.
Άρθρο 6ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
1.         Οι τακτικοί πόροι είναι :
α)         Το δικαίωμα της εγγραφής μελών και
β)         η ετήσια συνδρομή αυτών.
Το ύψος της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου.
2.         Έκτακτοι πόροι είναι :
α)         Προαιρετικές εισφορές των μελών του.
β)         Δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, υποκείμενες στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
γ)         Εισπράξεις από εορτές, λαχεία, δημοσιεύματα, εκθέσεις, έντυπα, αεροπορικές φωτογραφίες, παραχώρηση πτήσεως πτητικών μέσων κλπ.
δ)         Επιχορηγήσεις και δάνεια πάσης φύσεως από κρατικούς πόρους και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ε)         Εισπράξεις από το προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου.
3.         Οι συνδρομές εισπράττονται από την αρχή του χρόνου και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 7ο
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ιδρυτικά θεωρούνται όσα μέλη αναφέρονται ονομαστικά στο άρθρο 30 του Καταστατικό, συνέβαλαν και υλοποίησαν την ιδέα της σύστασης της Λέσχης και έχουν υπογράψει την ιδρυτική πράξη αυτής. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα μέλη του Σωματείου, με εξαίρεση ότι αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του Σωματείου.
Άρθρο 8ο
1.         Τα μέλη του Σωματείου, ο αριθμός των οποίων είναι επίσης απεριόριστος και ανεξαρτήτως φύλλου, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην Διοίκηση του Σωματείου, κατά τις διαδικασίες του Καταστατικού αυτού.
2.         Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση εγγραφής στο Σωματείο η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθώς και πρόταση (συστατική επιστολή) από τουλάχιστον άλλα δύο μέλη.
Η έγκριση της εγγραφής του αιτούντος νέου μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την κατάθεση στην γραμματεία της αίτησης εγγραφής.
Εάν εντός περιόδου 60 ημερών δεν έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το υποψήφιο μέλος θεωρείται μέλος του Σωματείου αυτοδικαίως και εγγράφεται την 60η ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο για επίλυση.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απορριφθεί η αίτηση του υποψηφίου μέλους, αρκεί να είναι αιτιολογημένη η άρνηση εγγραφής στην δύναμη των μελών του Σωματείου. Στην περίπτωση δε αυτή, το υποψήφιο μέλος δύναται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο καταθέτοντας αγωγή.
Δεν απαιτείται αίτηση εγγραφής του υποψηφίου να συνοδεύεται από πρόταση δύο μελών (συστατική επιστολή), εφόσον το υποψήφιο μέλος έχει καταλάβει από 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή από 1η έως 3η θέση σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή Πανελληνίους αγώνες.
Μετά τη πάροδο έτους από τη εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 9ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1.         Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή και υλική ενίσχυση στο Σωματείο ή στην αεροπορική ιδέα γενικότερα.
2.         Τα επίτιμα μέλη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τα μέλη του Σωματείου, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Διοίκηση του Σωματείου και απαλλάσσονται από τη υποχρέωση να καταβάλλουν συνδρομή.
Άρθρο 10ο
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
1.         Το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και η καταβλητέα ετήσια συνδρομή των μελών της λέσχης ορίζεται κατά ποσόν με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το αμέσως επόμενο έτος.
2.         Κάθε είδους τακτική συνδρομή ή εισφορά υπόκειται σε αναθεώρηση, ισχύει όμως από το επόμενο οικονομικό έτος.
3.         Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται στο μισό της ετήσιας συνδρομής τους.
4.         Το δικαίωμα επανεγγραφής ισούται με το ποσόν της εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία.
5.         Παράλειψη καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων από μέλος περισσότερο από 24 μήνες από την ορισθείσα ημερομηνία στοιχειοθετεί λόγω διαγραφής του. Το μέλος όμως που διεγράφη μόνο για την άνω αιτία δικαιούται να επανεγγραφή εφόσον καταβάλλει το δικαίωμα επανεγγραφής και όλες τις χρηματικές οφειλές έως την ημέρα της διαγραφής του.
6.         Το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει μέλος από τις χρηματικές υποχρεώσεις του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον συντρέχουν λόγοι όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές στο εξωτερικό κλπ.
7.         Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές.
Άρθρο 11ο
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά ως μέλη, όσοι :
1.         Έχουν στερηθεί το δικαίωμα της ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
2.         Έχουν στερηθεί αμετάκλητα τα πολιτικά δικαιώματά τους ή για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
3.         Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε φυλάκιση για κακούργημα.
4.         Έχουν διαγραφεί από άλλο αεραθλητικό Σωματείο ή έχει ανακληθεί η φίλαθλος ιδιότητά τους από την ΕΛ.Α.Ο. ή άλλη αρμόδια αθλητική αρχή και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάκληση αυτή.
5.         Εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν2725/1999 (Αθλητικός Νόμος).
Άρθρο 12ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος του Σωματείου διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
1.         Εάν καταδικαστεί σε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 αυτοδικαίως, μετά από διαπιστωτική πράξη έκπτωσης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση το Δ.Σ. και σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια προθεσμία.
2.         Εάν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της διαγραφής, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 15 του παρόντος.
3. Εάν καθυστερήσει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, πέραν των 24 μηνών.
Άρθρο 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις τους, τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου και να καλλιεργούν συστηματικά τις δυνατότητές τους για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα από τις δραστηριότητές τους.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1.         Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τις Νομοθεσίας περί Σωματείων, το Καταστατικό, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις αρχές του Σωματείου γενικά και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου.
2.         Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
3.         Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και στις αεραθλητικές εκδηλώσεις να εκπροσωπούν το Σωματείο.
4.         Να μην αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια του Σωματείου.
5.         Να τηρούν συμπεριφορά που δεν θίγει την υπόληψη και τα συμφέροντα του Σωματείου ή και των μελών του.
Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1.         Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Κατ' εξαίρεση στις Γ.Σ. επιτρέπεται η εκπροσώπηση ενός μέλους από ένα άλλο μέλος.
2.         Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα του Σωματείου έχουν τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και το προηγούμενο οικονομικό έτος.
3.         Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, κατ' επιλογή σε μέλη περιορισμό στη χρήση των αεραθλητικών κέντρων που έχει στη διάθεσή του το Σωματείο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, όταν τελούνται αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις εθνικής ομάδας κλπ., ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των πτήσεων.
4.         Κάθε μέλος καταβάλλοντας τις ετήσιες χρηματικές του υποχρεώσεις λαμβάνει "Δελτίο Μέλους" που έχει θέση αποδεικτικού ταυτότητας μέλους. Η ιδιότητα του μέλους ή το "Δελτίο Μέλους" δεν έχει απαραίτητα την έννοια ότι το μέλος έχει την ικανότητα να πετά οποιοδήποτε αεραθλητικό μέσο.
Άρθρο 14ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή τους προς το Δ.Σ. Τα μέλη που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες, καταβάλλοντας δε ταυτόχρονα και το δικαίωμα επανεγγραφής.
Άρθρο 15ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1.         Κάθε υπαίτια παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων.
2.         Κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών ή των αποφάσεων της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τους.
3.         Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου.
4.         Η ανάρμοστη και γενικά ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα μέλους του Σωματείου συμπεριφορά.
5.         Κάθε ενέργεια, που αποβλέπει στην χρησιμοποίηση του Σωματείου για πολιτικούς λόγους, ή τείνει να εισάγει στο Σωματείο διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών του με βάσει πολιτικά κριτήρια.
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1.         Γραπτή παρατήρηση.
2.         Γραπτή επίπληξη.
3.         Πρόστιμο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο (2) ετήσιων συνδρομών της κατηγορίας μέλους που ανήκει ο υπαίτιος.
4.         Ανάκληση του τίτλου "επίτιμου μέλους" με την συνδρομή σπουδαίου λόγου.
5.         Αναστολή ασκήσεως μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 24 μήνες.
6.         Διαγραφή από το Σωματείο.
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Δ.Σ. και σε δεύτερο βαθμό η Γ.Σ. Προκειμένω περί μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία ασκεί πάντοτε η Γ.Σ.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης, της επίπληξης ή του προστίμου είναι ανέγκλητες.
Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Δ.Σ., όταν λάβει γνώσει για θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται ανωτέρω, εγείρει αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως.
Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Δ.Σ. καλεί γραπτά το υπό κατηγορία μέλος για να απολογηθεί γραπτά ή και προφορικά μέσα σε προθεσμία 3 έως και 10 ημερών.
Η περί επιβολής ποινής αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, επιδίδονται στο τιμωρούμενο μέλος εγγράφως και αποκτούν κύρος από την γνωστοποίησή τους στο μέλος.
Η γνωστοποίηση της πειθαρχικής απόφασης κινεί την προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου κατ' αυτής ενώπιον της Γ.Σ., εντός προθεσμίας 15 ημερών.
 Στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση του ενδίκου αυτού βοηθήματος αναστέλλει την εκτέλεση της προσβληθείσας πειθαρχικής απόφασης.
Το τιμωρηθέν μέλος δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη, αφού εξαντλήσει την σχετική ενδοσωματειακή διαδικασία ή παραιτηθεί από αυτή.
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απευθείας στην γενική συνέλευση η οποία έχει το δικαίωμα να εξετάσει απευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφόσον το θέμα αναφέρεται στην ημερησία διάταξη, είναι δε μόνη αρμόδια για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ. ή επιτίμου μέλους, στη συνέχεια δε καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο, την ημέρα και την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση, σύμφωνα με τους άνω όρους, οι δε αποφάσεις της επί των άνω πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
Ε. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Κατά αρχήν, δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί μέλος 2 φορές για την ίδια πειθαρχική παράβαση, εκτός εάν μετά την επιβολή της αρχικής ελαφρότερης ποινής αποκαλυφθούν νέα πραγματικά περιστατικά, άγνωστα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Σωματείου, τα οποία εάν ήτανε γνωστά σε αυτό εξ αρχής, θα το οδηγούσαν, μετά βεβαιότητας, στην επιβολή αυστηρότερης ποινής.
Όλα τα ανωτέρω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής, η οποία επιβάλλεται επίσης και για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο πέρα των 24 μηνών.
Τέλος, διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος.
Άρθρο 16ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.         Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται μόνο από μέλη του Σωματείου, τα οποία είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη, επιτρέπεται όμως να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, όταν τα μέλη μετακινούνται για προσφορά υπηρεσίας στο Σωματείο.
2.         Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο (2) έτη από γενική συνέλευση, που συγκαλείται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους εκλογής και ύστερα από μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
            3.         Οι εκλεγόμενοι πέντε (5) Σύμβουλοι συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα εκλογής τους, κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους, για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία :
                        α.         τον Πρόεδρο
                        β.         τον Αντιπρόεδρο
                        γ.         τον Γενικό Γραμματέα
                        δ.         τον Ταμία

                        ε.         τον Έφορο Λέσχης και Υλικού
            4.         Το Δ.Σ. αμέσως μετά από τη συγκρότησή του σε σώμα παραλαμβάνει από την προηγούμενη διοίκηση το αρχείο και τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΛΘ. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο.)
5.         Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του μέλους του Δ.Σ., με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., στην περίπτωση δε αυτή μπορεί να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ.
6.         Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να εκπέσει από την ιδιότητά του αυτή εάν παραιτηθεί ή αποβληθεί από το Σωματείο, εάν ανακληθεί από τη Γ.Σ., εάν δεν συγκεντρώνει τα κατά Νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, με απόφαση του Δ.Σ. και εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις.
7.         Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, πεθάνει, τεθεί σε απαγόρευση, πτωχεύσει ή αποβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου, τη θέση του καταλαμβάνει για το υπόλοιπο της θητείας του, ο πρώτος κατά σειρά εκ των επιλαχόντων.
8.         Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών θέσεων, συγκαλείται Έκτακτη (ή η Τακτική ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες. Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. δεν συγκαλέσουν εμπρόθεσμα τη Γ.Σ., μπορούν να την συγκαλέσουν 3 τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.
9.         Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση δύο (2) εκ των λοιπών μελών του, που θα περιλαμβάνει τα θέματα της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, απαραίτητα δε ένας από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Στο Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.
        10.           Για την λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε άλλο άρθρο του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προεδρεύοντος.
Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και το εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα, διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του και διαθέτει, υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού, την περιουσία του.
Αποφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ.Σ.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Σωματείου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό.
Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
Διορίζει και παύει το διοικητικό προσωπικό του Σωματείου.
Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για τα μέλη καθώς και όλες τις άλλες κατά τον Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητές του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, σε περίπτωση δε παραιτήσεως δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους μέχρι την ημερομηνία της παραιτήσεώς τους. Δεν ευθύνονται όμως για τις αποφάσεις του Δ.Σ. που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή σαν παρόντες διαφώνησαν, τούτο δε βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης.
Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιαδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση.
Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Άρθρο 18ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.         Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Διοικητικής Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου.
Συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει δε αυτές και προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, ελέγχει τον Ταμία στη διαχείριση των οικονομικών της Λέσχης και συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης των κατατιθέμενων στις Τράπεζες χρημάτων του Σωματείου και εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει με τον Ταμία επιταγές και γενικά όλα τα χρεόγραφα.
2.         Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα του και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου.
3.         Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Σωματείου, τις οποίες κατευθύνει με τη βοήθεια διοικητικού προσωπικού. Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των βιβλίων του Σωματείου, πλην των λογιστικών και ταμειακών καθώς και του αρχείου, την φύλαξη της σφραγίδας και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οποία και υπογράφει.
Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ., που εκλέγεται από αυτό.
4.         Ο Ταμίας φροντίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λέσχης και διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το Ταμείο της, συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό του Σωματείου, ενεργεί όλες τις πληρωμές προς τρίτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από Δημόσια ή άλλα Ταμεία, αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του Σωματείου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλους τους πιστωτικούς τίτλους, μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων του Σωματείου στις Τράπεζες, επιμελείται την τήρηση των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων του Σωματείου και υποβάλει στο Δ.Σ. προς έγκριση τις μηνιαίες εκθέσεις για την χρηματική κατάσταση του ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και διαχειριστικού απολογισμού.
Τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ., που εκλέγεται από αυτό.
            5.         Ο Έφορος της Λέσχης και Υλικού :
                        α.         Φροντίζει για την κανονική λειτουργία του εντευκτηρίου, για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του αεροπορικού Υλικού.
                        β.         Συντάσσει τα δελτία των φθαρμένων και των προς αγορά υλικών κλπ.
                        γ.         Τηρεί το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων σε υλικά και πάγιες κατασκευές.
                        δ.         Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του βιβλίου τούτου.
                        ε.         Κάθε χρόνο συντάσσει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου.
            Τον  Έφορο Λέσχης & Υλικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ., που εκλέγεται από αυτό.
            6.         Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει για τον χρόνο της θητείας του την εκπροσώπηση και δέσμευση του Σωματείου για συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεις ή δικαιοπραξίες και σε άλλο ή άλλα μέλη του ή και σε μέλη του Σωματείου.
Άρθρο 19ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.         Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα, συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
2.         Εκτός των άνω μελών, δικαίωμα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις έχουν :
-           Τρία άτομα που θα προσκληθούν ως παρατηρητές ή για να απαντούν σε ερωτήσεις του σώματος ή παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.
3.         Ο πρόεδρος της Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιοδήποτε άτομο δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε αυτή ή τρίτο άτομο, εφόσον κατά την κρίση του διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία ή η νομιμότητα της συνεδρίασης.
4.         Είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί απών ή κωλυόμενο μέλος της Γ.Σ. από άλλο μέλος της, με γραπτή εξουσιοδότηση, απευθυντέα προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και η οποία κατατίθεται πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Κάθε μέλος δε της Γ.Σ. μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος της, εκτός της περιπτώσεως που υπάρχει ως θέμα η διάλυση ή η τροποποίηση του Καταστατικού.
Άρθρο 20ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ
Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο σώμα του Σωματείου και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το Σωματείο, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν τα μέλη του Σωματείου και την διοίκησή του, εκτός αν πρόκειται για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ
-           Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Δ.Σ.
-           Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ε.Ε.
-           Η απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις τους.
-           Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.
-           Η εκλογή, εποπτεία και παύση Δ.Σ. ή των μελών του και της Ε.Ε. ή των μελών της.
-           Η επιβολή πειθαρχικών ποινών σε δευτεροβάθμιο επίπεδο
-           Η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των εσωτερικών κανονισμών
-           Η αγορά κινητών και ακινήτων, η αποδοχή κληρονομιών ή κληροδοσιών και δωρεών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
-           Η τροποποίηση του Καταστατικού, η μεταβολή του σκοπού, η αποβολή ένεκα σπουδαίου λόγου και η διάλυση του Σωματείου.
Άρθρο 21ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.
1.         Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο, ως Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. και εκτάκτως όποτε το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα τρίτο τουλάχιστον των δικαιουμένων ψήφου μελών του Σωματείου.
Η Γ.Σ. συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της συνεδρίασης, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης και εφόσον περιλαμβάνεται θέματα τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να συνοδεύεται και από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Τα μέλη συνέρχονται σε ετήσια Τακτική Συνέλευση μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Η ακριβής ημερομηνία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
Η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται προς τα μέλη τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα.
Εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση μέχρι και το Φεβρουάριο, σε Έκτακτη δε μέσα σε 45 ημέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή τη σχετική αίτηση του ενός τρίτου, αντίστοιχα των μελών, ως άνω, μπορούν να το πράξουν δύο μέλη του Δ.Σ.
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. παρουσιάζει υποχρεωτικώς έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
2.         Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, έχουν απαρτία όταν παρευρίσκονται (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) τα μισά συν ένα των δικαιουμένων ψήφου μελών.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας ή Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ματαιωθείσα, χωρίς νέα πρόσκληση και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
Στην αρχή της συνεδρίασης η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της το Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και έναν Έφορο, τούτο όμως δεν ισχύει η Γ.Σ. συγκαλείται με την πρωτοβουλία της μειοψηφίας, μετά από δικαστική απόφαση.
Ως πρόεδρος δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος του υπό κρίση Δ.Σ. ή της Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει της έναρξη και την λήξη της Γ.Σ., διαπιστώνει την επίτευξη της απαρτίας, τηρεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και Έφορος εποπτεύει τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ., χρέη Προέδρου τελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
3.         Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση του χεριού.
Ειδικά όμως διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια για τα κάτωθι θέματα :
α)         Την εκλογή ή ανάκληση μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
β)         Θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.
γ)         Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ. και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
δ)         Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ε.Ε. και την απαλαγή της από κάθε ευθύνη.
ε)         Για προσωπικά θέματα.
Κατ΄ εξαίρεση όμως και εφόσον υπάρχει συμφωνία όλων των παρισταμένων μελών, η ψηφοφορία για τα θέματα (γ) και (δ) μπορούν να γίνουν και με ανάταση του χεριού.
Οι συμμετέχοντες στην Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα, ή καταψηφίζοντας το θέμα, ή να μην εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ρίξουν δηλαδή λευκό ψηφοδέλτιο ή να δηλώσουν παρών, ή να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν απών ή δεν ψηφίζω).
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλαδή απαιτείται το μισό και πλέον των ψήφων από τους συνολικά καταμετρημένες ψήφους (έγκυρους και άκυρους), στην περίπτωση όμως της εκλογής μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνονται μέχρι και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες, εάν δε η ισοψηφία παραμένει, συγκαλείται νέα Γ.Σ., μέσα σε ένα μήνα, για την επίλυση του θέματος.
Αποφάσεις της Γ.Σ., που λαμβάνονται κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
Άρθρο 22ο
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής.
Το πλειοψηφίσαν μέλος της την συγκαλεί σε πρώτη συνεδρίαση, οπότε εκλέγει τον Πρόεδρό της τα τρία μέλη και τα τρία αναπληρωματικά, τα μέλη της δε δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ.
Η Ε.Ε. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και η θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ.
Η Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και πάντως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να ελέγχει τα λογιστικά και λοιπά βιβλία του Σωματείου, τα οποία το Δ.Σ. να θέτει στη διάθεσή της μέσα σε τρεις ημέρες.
Η Ε.Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς αυτήν δε η Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα περί του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ, δικαιούται δε να την κοινοποιήσει δε απ' ευθείας στα μέλη, όποτε θεωρεί ότι διακινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Σωματείου.
Άρθρο 23ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.
Οι αρχαιρεσίες μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. διενεργούνται στην τακτική Γ.Σ.
Οι υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε από τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει παράλληλη υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., εάν όμως επιτύχει ταυτόχρονα και στα δύο αξιώματα, πρέπει να δηλώσει την προτίμησή του, εάν δε είναι απών θεωρείται ότι επιλέγει την θέση του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγράφει στον πίνακα τις υποβληθείσες υποψηφιότητες χωριστά για τα μέλη του Δ.Σ. και χωριστά για τα μέλη της Ε.Ε.
Οι ψηφοφόροι αναγράφουν στο ψηφοδέλτιο τα ονόματα των υποψηφίων και τοποθετούν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
Η κατάταξη και ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται με σχετική πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος επί τόπου.
Άρθρο 24ο
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται προσωρινές ή μόνιμες Επιτροπές, οι οποίες βοηθούν το Δ.Σ. στην άσκηση του έργου του ή να αναλαμβάνουν να φέρνουν σε πέρας ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Οι Επιτροπές αυτές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει το Δ.Σ., διορίζονται και παύονται από αυτό, η δε σύνθεσή τους καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 25ο
ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Για την απόκτηση ακινήτων ή κινητών από επαχθή αιτία, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ., κληροδοσίες και κληρονομίες προς το Σωματείο γίνονται πάντα επ' ωφελεία απογραφής.
Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου που συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση, όπως για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.
Άρθρο 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.         Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, μπορεί να αποτελέσει ειδικής μόνο συνεδρίασης της Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και ονομάζεται Καταστατική Γενική Συνέλευση, ομοίως δε και η διάλυση του Σωματείου.
2.         Για να συγκροτηθεί Καταστατική Γ.Σ. απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων της Συνέλευσης μελών.
3.         Όταν διαλυθεί το Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για αυτό το σκοπό.
4.         Μετά την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου η Γ.Σ. εκλέγει τρεις εκκαθαριστές, που κατά πλειοψηφία προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.
5.         Σε περίπτωση διάλυσης τα περιουσιακά του Σωματείου περιέχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διαλύεται δε όταν μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από δέκα (10).
Άρθρο 27ο
ΒΙΒΛΙΑ
Το Σωματείο τηρεί :
-           Βιβλίο Μητρώου Μελών
-           Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
-           Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.
-           Βιβλίο Ταμείου (εσόδων και εξόδων)
-           Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 28ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.         Για θέματα τα οποία δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό και δεν υπάρχει της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών Νόμων περί Σωματείων.
2.         Το Σωματείο υπάγεται στην δύναμη των Σωματείων της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.), την οποία αναγνωρίζει και ως εκπρόσωπο της F.A.I. για την Ελλάδα. Το Σωματείο είναι δυνατόν να υπαχθεί με απόφαση της Γ.Σ. στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εφόσον οι Νόμοι ή οι διατάξεις αναφέρουν οτιδήποτε σχετικό ή και σε οποιονδήποτε φορέα υφίσταται ή ήθελε δημιουργηθεί με σκοπό την προαγωγή του αεραθλητισμού.
Άρθρο 29ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει περιμετρικά την επωνυμία - έτος ίδρυσης του Σωματείου και στο κέντρο απεικόνιση δύο αετών που ίπτανται άνωθεν της τοξωτής γέφυρας Πύλης.

Άρθρο 30ο
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη.
Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων και εγγραφεί στο Δημόσιο Βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου.