Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Τεκμήρια Υπερελαφρών Αεροσκαφών

Ν.3943/2011 "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών" ... άρθρο 21 παρ.2α (ΦΕΚ 66Α/31-3-2011)


2. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται υποπερίπτωση
δδ΄ που έχει ως εξής:
«δδ. Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχα−
νές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κα−
νονισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών
(ΦΕΚ 1360 Β΄), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από
1.1.2011 και μετά.»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου