Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

ΠΔ 158/13-6-2002 τ. Α' όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 348/2003


 Προεδρικό Διάταγμα 158/2002
" Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης "
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 1815/1988 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α 250), και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 αυτού, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με την παρ. 13 .........................


Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Άδεια: Η χορηγούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, άδεια αφενός για την ίδρυση - κατασκευή και αφετέρου για την λειτουργία - εκμετάλλευση πολιτικού αερολιμένα.

2. Αεροδρόμιο: Η συγκεκριμένη -χερσαία ή υδάτινη - περιοχή μαζί με τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της, η οποία είναι προορισμένη να εξυπηρετεί, συνολικά ή εν μέρει, την άφιξη, την αναχώρηση και την επίγεια κίνηση πολιτικών αεροσκαφών. Τα αεροδρόμια διακρίνονται σε αερολιμένες και πεδία προσγείωσης.

3. Αερολιμένας: Το αεροδρόμιο, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υποδομή σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. .....................................................................
 
15. Πεδίο Προσγείωσης: Ως Πεδίο Προσγείωσης νοείται κάθε χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος για την προσγείωση, απογείωση και τους ελιγμούς αεροσκαφών. ...............................................................................................
Άρθρο 3
Αερολιμένες
1. Οι πολιτικοί αερολιμένες διακρίνονται για τις ανάγκες του παρόντος, με κριτήριο το φορέα στον οποίο ανήκουν και τους εκμεταλλεύεται, σε νομαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς και ιδιωτικούς.
2. Οι αερολιμένες διακρίνονται για τις ανάγκες του παρόντος, με κριτήριο το είδος της κίνησης που εξυπηρετούν, σε διεθνείς, νομοθετημένα σημεία εισόδου, μη νομοθετημένα σημεία εισόδου και εσωτερικών συγκοινωνιών. ...........................
 
Άρθρο 5
Κατηγορίες αδειών ίδρυσης κατασκευής πολιτικών αεροδρομίων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Άδεια ίδρυσης κατασκευής αεροδρομίου Κατηγορίας Α χορηγείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων δημόσιας μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Άδεια ίδρυσης κατασκευής αεροδρομίου Κατηγορίας Β χορηγείται για την εξυπηρέτηση αιτήσεων του ιδιοκτήτη του, των προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του χωρίς αμοιβή, καθώς και των εκπαιδευτικών αιτήσεων και πτήσεων γενικής Αεροπορίας, όπως αυτή ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 (ορισμοί) του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ) 6 Μέρος 20 της Σύμβασης του Σικάγο, το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με την ΥΠΑ/Δ2/Δ/8308/2921/1.3.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 296). [Το άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 348/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315) ..................................................................
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
......................................................................................................................


Άρθρο 11
Άδεια ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αεροδρομίου Κατηγορίας Β
1. Άδεια ίδρυσης - κατασκευής Κατηγορίας Β χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής και, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παρα.1 και 2, σημείο Α του άρθρου 8 του παρόντος
............................................................................................................

( Άρθρο 8 παρ. 1 & 2)
1. Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος και επιθυμούν να κατασκευάσουν αεροδρόμιο για την ίδρυση και κατασκευή του οποίου χορηγείται Άδεια Ίδρυσης - Κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, υποβάλλουν στην Κρατική Αεροπορική Αρχή σχετική αίτηση. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της.
2. Στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης - κατασκευής αεροδρομίου περιλαμβάνονται:
    α. Τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου και το καταστατικό του (στην περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου)
    β. Η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο.
    γ. Το είδος και το όνομα του αεροδρομίου. ......................................


Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
Α. Φάκελος Τεχνικής Εφικτότητας, ο οποίος περιλαμβάνει :
1. Εδαφολογική Έκθεση.
2. Χάρτες της περιοχής με την ακριβή θέση στην οποία ζητείται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο, κλίμακας 1:50.000, και 1:5.000 με τα σχετικά όρια του οικοπέδου και οδοιπορικό σκαρίφημα.
3. Λεπτομερές, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του υποδειχθέντος χώρου εξαρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο, κλίμακας 1:1.000 με ισοϋψείς ανά 1 μέτρο και υψόμετρα από Μέση  Στάθμη Θάλασσας.
4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
5. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του αεροδρομίου, το είδος των ραδιοβοηθημάτων και ο εξοπλισμός.
6. Μελέτη μετεωρολογικών δεδομένων, τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία, της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία ευρίσκεται το αεροδρόμιο προς διακρίβωση του συντελεστή χρήσης του.
7. Ο τύπος και οι διαστάσεις του μεγαλύτερου αεροσκάφους που πρόκειται να  χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο καθώς και τα είδη των πτήσεων που θα εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο.
8. Οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τις οποίες είναι επιθυμητή η εκτέλεση πτήσεων στο αεροδρόμιο (VMC-IMC).
9. Η πρόθεση για πραγματοποίηση πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύκτας.
10. Τίτλοι που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, καθώς και την νόμιμη χρήση του ή προσύμφωνο αγοράς του. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να υποβληθούν το αργότερο πριν την έκδοση της αδείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο
11. Προκαταρκτική μελέτη έργων υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων με σχεδιαγράμματα των κάθετων τομών των κτιριακών εγκαταστάσεων του υπό ίδρυση αεροδρομίου.
12.   Τοπογραφικό των ορίων του αεροδρομίου και των εγκαταστάσεων εδάφους καθώς οδοιπορικό διάγραμμα – σύστημα πρόσβασης σε αυτό.
13. Βεβαίωση του οικείου δασαρχείου από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευασθεί το αεροδρόμιο δεν είναι δασική ή ότι δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις η κατασκευή του αεροδρομίου στη συγκεκριμένη περιοχή.
14. Βεβαίωση της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο δεν είναι αρχαιολογικός χώρος ή ότι επιτρέπεται σ' αυτήν κατά τις κείμενες διατάξεις η κατασκευή του αεροδρομίου. [Το στοιχείο Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Π.Δ. 348/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315)]   )
............................................................................
Άρθρο 15
Φορέας Διαχείρισης
1. Η διοίκηση και η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων διαφόρων επιχειρήσεων του αερολιμένα σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία - με την επιφύλαξη εκείνων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους ή / και των λοιπών φορέων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος ανήκουν στον Φορέα Διαχείρισης του αερολιμένα.
2. Φορέας Διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να είναι δημόσια υπηρεσία, νομικό πρόσωπο  που έλαβε την άδεια ίδρυσης - κατασκευής και την άδεια λειτουργίας -εκμετάλλευσης, ή άλλος από τον κάτοχο άδειας ίδρυσης - κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμίδας, ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να είναι και δημοτική επιχείρηση. Οι Φορείς Διαχείρισης πρέπει να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Στην περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης είναι άλλος από τον κάτοχο άδειας κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο φορέας διαχείρισής του αερολιμένα ασκεί τις αρμοδιότητες του, αναφέρονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και του κατόχου της αδείας ίδρυσης - κατασκευής και της αδείας λειτουργίας - εκμετάλλευσης.
...................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου